Általános Szerződési Feltételek

 

a www.molettfashion.hu webáruház használatához 

Tájékoztatjuk, hogy a www.molettfashion.hu domainen működő webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte és azt maradéktalanul elfogadja!

 

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:

Jelen szerződés vonatkozásában:

Webáruház az Üzemeltető részéről üzemeltetett, a www.molettfashion.hu domain név alatt működő internetes oldal;

Szolgáltatás az Üzemeltető weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Megrendelő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

Termék az Üzemeltető által forgalmazott a Webáruházban adásvételi ajánlattételre felhívással közölt ruházat.  A Webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges, tekintettel arra, hogy a fotók műteremben vaku megvilágítással készültek. Mintás anyagoknál előfordulhat, hogy a szabás miatt a minta nem pont úgy esik, mint a fotón. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel.

Vételár az Üzemeltető által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke, azonban a Termék mellett feltüntetett Vételár nem foglalja magában a csomagolás és a kiszállítás költségét. A termékeknél feltüntetett árak forintban értendőek és az Áfát tartalmazzák.

Megrendelő vagy Felhasználó minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Üzemeltető termékét a Webáruház igénybevételével online megvásárolja, továbbá minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Webáruházban regisztrációval rendelkezik.

Üzemeltető a jelen weboldal üzemeltetője Méhes Brigitta e.v. (Nyilvántartási száma: 43597681, Székhely, levelezési cím: 2000 Szentendre, Honvéd u.1., e-mail: info@molettfashion.hu, telefon: : 20/ 3915003, adószám: 67144389-2-33,  adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100093/2016.),

 

2.  A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Webáruház megtekintésével illetve a vásárlással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre, az Üzemeltető és a Megrendelő között. A Megrendelő köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a Felhasználó ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgálatatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a weboldalon található Adatkezelési Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően használja fel

Az oldal szolgáltatásait cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival,  vagy a főoldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárul személyes adatai Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Amennyiben a regisztrációs eljárás során a Megrendelő, vagy a képviseletében eljáró személy az Üzemeltetőt megtéveszti, és valótlan adatokat ad meg, az ebből eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Webáruházat kiskorú személyek kizárólag törvényes képviselőjük felügyelete mellett használhatják. Amennyiben kiskorú személy az oldalon regisztrál és vásárol, köteles törvényes képviselője hozzájárulását kérni kivéve, ha a hozzájárulás a Polgári Törvénykönyv alapján mellőzhető. A 16. életévét be nem töltött kiskorú csak akkor regisztrálhat, ha az adatai kezeléséhez a törvényes képviselő is hozzájárul.


3. REGISZTRÁCIÓ

A Webáruházon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció nem szükséges, de lehetséges.

Amennyiben a Felhasználó regisztrál a Webáruházban,  ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Üzemeltető a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő   védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

Az Üzemeltetőt a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a Megrendelő köteles viselni. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – az Üzemeltetőnek nem felróható – okból hozzáférhetővé válik. Továbbá az Üzemeltetőt nem terheli felelősség a  Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. 

A Megrendelő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával lehetőség nyílik.  A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására a Megrendelőnek lehetősége van, ennek érdekében kapcsolatba kell lépnie az Üzemeltetővel. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési vagy más adatok információk esetén esetlegesen felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

Az Üzemeltető jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Megrendelő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Megrendelő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Üzemeltetőt kártérítési kötelezettség nem terheli. A Megrendelő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Üzemeltető kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött Termék (ek)ről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti mennyiségéből.

 

4. A VÁSÁRLÁS MENETE

A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet. 

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Felhasználó, mint vevő és az Üzemeltető, mint eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A rendelés leadását követően küldött "visszaigazoló email" egy automatikusan küldött jelzés az nem tekinthető a jelen pont szerinti elfogadásnak.

Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Megrendelő elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően az alábbiak szerint jön létre: Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az Üzemeltető által küldött azon tájékoztató email kézhezvételekor, amelyben értesíti a Felhasználót a csomag futárszolgálat történő átadásáról, a szállítás várható időpontjáról. (Ez nem tévesztendő össze a vásárlást követő pár percen belül kapott automatikus visszaigazoló e-maillel, amely mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy a megrendelés technikailag rögzítve lett.)

A megrendeléseket a Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés után létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga  irányadó.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető, valamint a Felhasználó közötti, a Felhasználó regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolást az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014 (II.26) Kormány rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítést” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el és őrizze meg! Kérdés esetén lépjen kapcsolatba a Webáruházzal.

A Megrendelő az egyes Termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. A Megrendelő kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Üzemeltető a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt Termék vételárát a Megrendelő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Üzemeltetőt hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek az Üzemeltetőt nem terhelik. Üzemeltető jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

A Webáruházban böngészve a kiválasztott és megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a darabszám és méret kiválasztása követően a „Kosárba” rakom funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni. A Megrendelő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a jobb felső sarok kosár tartalma feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a fizetési mód kiválasztásával a termék árához a szállítási költség hozzáadódik. A „Megrendelem” gombra kattintva a számlázási és a szállítási adatok pontos kitöltése után az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával megrendeli a terméket.

Az oldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő termékképek tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A megrendeléseket a Webáruház általában 3-7- munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. Készlethiány esetén e-maiben tájékoztatjuk a Felhasználót.

Az Üzemeltető a jelen a ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Felhasználó által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni. A Felhasználó köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.


5. A FIZETÉS MÓDJA, KÉZBESÍTÉS

A megrendelt terméket Üzemeltető az MPL futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre. A megrendelt termékek a vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a Felhasználó a futárnak történő - kizárólag készpénzes - fizetéssel teljesítheti. A várható szállítási napról a Felhasználó telefonon, SMS-ben kap értesítést. Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomagot tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Sérült csomagolás esetén, a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. A nem sértetlen csomagolású terméket a Megrendelő csak a saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlása, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak.

Sikertelen kézbesítés

Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezet eredményre, az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Amennyiben kiszállító partnerünk a megadott címen nem tudja kézbesíteni a csomagot, írásos értesítést hagy. A Felhasználó a küldeményt a letéti postán átveheti 5 munkanapon belül.

Fizetés előreutalással

A Vevőnek lehetősége van a termék vételárát előreutalással kiegyenlíteni. Előreutalás esetén az Üzemeltető a házhozszállítást akkor kezdi meg, ha a rendelés teljes vételára a bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került. Amennyiben a megrendelés ellenértéke 5 munkanapon belül nem kerül jóváírásra az Üzemeltető bankszámláján, úgy a megrendelést a rendszerből törli, amely tényről a Felhasználót e-mailben értesíti.

Előreutalás esetén az alább adatokat szükséges megadni:

Bankszámlaszám: 10103874-64896800-01004002

Kedvezményezett neve: Méhes Brigitte e.v.


6. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG  

A Webáruházban vásárolt termékekre kötelező jótállás nem vonatkozik.

Milyen esetben élhet a Felhasználó kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a Terméket az Üzemeltető költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Üzemeltető nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Megrendelő kötelessége.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül az Üzemeltetővel közölni.

Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket,illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék)hibája esetén a Felhasználó- választása szerint- a fentiekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetbe minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Üzemeltető által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó az Üzemeltető általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

Az Üzemeltető (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


Az Üzemeltető (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy :

- a terméket nem üzleti tevékenységek körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Az Üzemeltetőnek (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (Termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (info@molettfashion.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

Kézhezvétel (Termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza, az eredeti számlával Webáruházunk címére: 2000 Szentendre Honvéd u.1. szám. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház   nem veszi át. A termék visszaszállításának költségét minden esetben  a Felhasználó köteles állni.

A Webáruházban kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan és tiszta termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követeli a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából vagy nem  megfelelő visszaszolgáltatásából eredő kárai megtérítését.

Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban jelentheti be.

Az idézett jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a Felhasználót terhelik. A Felhasználót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Felhasználó a terméket az elállásra vonatkozó jognyilatkozata közlését követő 14 napon belül köteles visszajuttatni az Üzemeltetőnek, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni.

A  termék ellenértékét, legkésőbb a termék Üzemeltetőhöz való megérkezését követő 14 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra,de csak abban az esetben, ha az eredeti számla is visszakerül az Üzemeltetőhöz. Az Üzemeltető a vételárat a termék visszaszolgáltatásáig visszatarthatja.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014.(II.26) Korm.rendelet szövegét itt
olvashatja: http:/net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

 

8. SZERZŐI JOG

A Weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató  bra, védjegy, kép, más információ illetve adat)szerzői jogai - eltérő rendelkezés hiányában -térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg,ezeket a jogokat az Üzemeltető fenntartja. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól  eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a Felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértőnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni az Üzemeltetőnek,a kár mértékének külön bizonyítása nélkül is.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

 

9. PANASZÜGYINTÉZÉS

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím az Impresszum menüpontban került megjelölésre.

A vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Webáruház elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatban tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A Webáruház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton), valamint telefonon tett panaszt a Webáruház-törvény eltérő rendelkezése hiányában 30 napon belül írásban megválaszolja.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Webáruház használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az általa forgalmazott termékek körének,  azok vételárának, a jelen szerződésben Üzemeltető által meghatározott határidőknek az egyoldalú módosításának jogát a maga részére fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés Megrendelő általi megerősítését követően a megvásárolt Termék vételárát a Megrendelő hátrányára megváltoztatni nem jogosult.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

 

Budapest, 2018. 09. 20.