Adatvédelmi Nyilatkozat

 

- KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL -

 

 PREAMBULUM

 

A jelen weboldalt Méhes Brigitta e.v. (Nyilvántartási száma: 43597681, Székhely, levelezési cím: 2000 Szentendre, Honvéd u.1., e-mail: info@molettfashion.hu, telefon: 20/ 3915003, adószám: 67144389-2-33,  adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100093/2016.), mint Adatkezelő üzemelteti.

Az adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

 

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatfelhasználó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Felhasználó: az a személy, aki az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi. Érintett az a személy, akire a személyes adat vonatkozik.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

2. TÁJÉKOZTATÁSOK: 

 Az Adatkezelő:

 

 Méhes Brigitta e.v.

Nyilvántartási száma: 43597681

Székhely, levelezési cím: 2000 Szentendre, Honvéd u.1.

E-mail: info@molettfashion.hu

Telefon: 20/ 3915003

Adószám: 67144389-2-33 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-100093/2016. 

 

 A weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli.

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2000 Szentendre, Honvéd u.1., info@molettfashion.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik külföldre továbbítás.

 

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

Adatkezelésre kerül sor különösen:

Regisztráció és bejelentkezés;

Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;

Hírlevél-feliratkozás/küldés;

Panaszkezelés, és a

Cookie-k alkalmazása során.

 

3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

 Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Adatkezelő jelen www.molettfashion.hu internetes oldalhoz kapcsolódóan nyújtott adatkezeléseire terjed ki, ide értve a jelen weboldalon működő Webáruház adatkezeléseit is.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek a www.molettfashion.hu internetes oldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók adatkezeléseire, melyekre a jelen www.molettfashion.hu internetes oldalon található hivatkozás vezet.

A Szabályzat módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja.

 

4. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Infotv.,a a 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  rendelkezéseit.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 Adatkezelésre kerül sor a regisztráció és a bejelentkezés során.

Tájékoztatjuk, hogy a Webáruház által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez nem kötelező regisztrálni, azonban ha a Felhasználó felhasználói fiókot hoz létre, az internetes áruház használatakor nem kell minden alkalommal elküldeni az Adatkezelő számára személyes adatait.

Adatkezelésre kerül sor a Webáruházban forgalmazott termékek megrendelése során.

A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül az Adatkezelő nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ehhez a böngészője „Segítség” menüje ad megfelelő tájékoztatást. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A www.molettfashion.hu internetes oldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

a látogató által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
a látogatás időpontja,
a meglátogatott (al) oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.molettfashion.hu internetes oldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének (Felhasználók) beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi a Google Analytics szolgáltatás keretében.

 

Az Adatkezelő a Facebook és a GoogleAdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatások cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek és kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyes internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

 

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS MÓDJA

 Az Adatkezelésre a www.molettfashion.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A Webáruházban a vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

 

Az Adatkezelés célja a www.molettfashion.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

Az internetes értékesítés tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli;
Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
Belső adminisztráció megkönnyítés;

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A Felhasználók személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont;
szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;

    Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik;

on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása;
a www.molettfashion.hu internetes oldalon történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. A www.molettfashion.hu internetes oldalon történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

 

7. ADATFELDOLGOZÁS

 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, az Adatkezelő adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév Székhely Tevékenység
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 csomagszállítás
Feki Webstudio Kft. 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u.44. ​tárhely szolgáltatás
    könyvelési, könyvviteli szolgáltatás

 

8. ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 A www.molettfashion.hu internetes oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály elrendeli.

Az Adatkezelő a www.molettfashion.hu internetes oldal hírleveleire feliratkozóknak hozzájárulásuk alapján újdonságokat, híreket, ajánlásokat tartalmazó online hírlevelet, elektronikus illetve postai úton direkt marketing üzeneteket kézbesíthet.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja:

 

-Hírlevél küldése a forgalmazott termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan

-Reklámanyag küldése

A felhasználó a fentiek szerinti, reklámozási és kutatási célú adatkezelésekhez adott hozzájárulását visszavonhatja.

 

9. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

annak kezelése jogellenes;
a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri;
a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

 

10. ADATBIZTONSÁG

 Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

 11.  ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

 Az Adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót az Adatkezelő annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.

 

12. ADATVÉDELMI INCIDENS

 A GDPR-ban foglaltak szerint az adatvédelmi incidens, a biztonság olyan sérülése, amely megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig - további indokolatlan késedelem nélkül - részletekben is közölni lehet.

 

13. A FELHASZNÁLÓK (ÉRINTETTEK) JOGAI

 A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 

A Felhasználó kérheti regisztrációja törlését. A törlési kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül (öt napon belül eleget tesz. Amennyiben a felhasználó a regisztrációját törli, nem jogosult igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyek szolgáltatása regisztrációhoz kötött.

A regisztráció törlését követően az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatja, ez azonban a regisztráció későbbi helyreállítását nem teszi lehetővé.

Amennyiben az Adatkezelő és a felhasználó között jogviszony jön létre, az ehhez kapcsolódó adatokat az Adatkezelő a regisztráció törlése ellenére tárolja, a fentiekben meghatározottak szerint.

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt megkapja, amelyet .doc formátumban bocsájt a rendelkezésére az Adatkezelő.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

 

Tájékoztatás

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az a Felhasználót az adatvédelmi incidensről.

 

A felhasználó a személyes adatai védelmével kapcsolatos jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

Panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki a panaszt kivizsgálja;

Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

 

Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: + 36 0 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági úton érvényesítheti igényét. 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 


Budapest, 2018.09.20.